Bindend advies GcZ, 22 juli 2020, SKGZ201901111

Bindend advies GcZ, 22 juli 2020, SKGZ201901111

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 22 juli 2020
Datum publicatie: 30 juli 2020

Verzoeker stelt dat een zorgaanbieder een te hoog bedrag heeft gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar heeft de nota (deels) aan de zorgaanbieder vergoed. Volgens verzoeker is de nota frauduleus. De zorgverzekeraar wil de nota echter niet onderzoeken. Verder heeft de zorgverzekeraar hem te laat als wanbetaler aangemeld bij het CAK, waardoor zijn betalingsachterstand onnodig verder is opgelopen.
Voorts heeft de zorgverzekeraar volgens verzoeker onzorgvuldig gehandeld door zijn communicatievoorkeur ongevraagd te wijzigen van 'post' naar 'digitaal'. Hierdoor heeft verzoeker geen berichten ontvangen over de te betalen premie. Daarnaast heeft de zorgverzekeraar geen betalingsherinneringen verstuurd. Verzoeker vindt dat de zorgverzekeraar zijn voorstel voor een betalingsregeling tegen finale kwijting moet accepteren. En hij wil financiële compensatie vanwege de gang van zaken.
De zorgverzekeraar heeft alle argumenten van verzoeker verworpen.
Het verwijt dat de zorgverzekeraar de betreffende nota niet eerder in behandeling heeft genomen treft volgens de commissie geen doel. Verzoeker had hem namelijk nog niet geïnformeerd over de uitkomst van de klacht die verzoeker bij de zorgaanbieder had ingediend.
Dat de zorgverzekeraar de postvoorkeur ongevraagd heeft gewijzigd, is weliswaar niet netjes, maar hieraan kunnen geen consequenties worden verbonden. Bovendien is de premie voor de zorgverzekering een zogenoemde brengschuld. Verzoeker wist dan wel behoorde te weten dat hij de overeengekomen premie periodiek was verschuldigd.
De hoogte van de betalingsachterstand was op 31 januari 2020 € 4.859,14.
Verzoeker heeft aangeboden de zorgverzekeraar € 1.728,-- te betalen tegen finale kwijting. De zorgverzekeraar is op grond van de wet of de polisvoorwaarden niet verplicht hiermee akkoord te gaan. Het staat hem vrij een beleid te voeren waarbij voorwaarden worden gesteld aan het in behandeling nemen van een voorstel tegen finale kwijting.
In de polisvoorwaarden is bepaald dat als iemand al is aangemaand voor het niet op tijd betalen van bijvoorbeeld de premie, de zorgverzekeraar hem - bij het niet op tijd voldoen van een hierop volgende factuur - niet nogmaals afzonderlijk schriftelijk hoeft aan te manen.
De commissie ziet onder de gegeven omstandigheden geen aanleiding aan verzoeker een financiële compensatie toe te kennen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken